ฝ่ายวิทยบริการ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 บุคลากรฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร นำโดย คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (TCDC) กรุงเทพมหานคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตะวันออก จ.ชลบุรี โดยได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานและนำมาประยุกต์ใช้กับงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น