10 มิ.ย.62 มอบรางวัลอ่านหนังสือมีคะแนนความดี 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในกิจกรรม อ่านหนังสือมีความดี 5 คะแนน ณ ห้องประชุม 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล นำโดย คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี 5 คะแนน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสารสนเทศในทุกรูปแบบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจที่จะอ่านหนังสือจากสื่อหลายประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเปิดความคิดให้กว้างและให้มีการอ่านอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นางสาว กมลพรรณ กิ่งพาล สำนักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2. นาย สิทธานต์ ตนใจ คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 3. นางสาว อรสา โลกคำลือ คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 4. นางสาว บุษกร อภิธรรมพงศ์ คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 5. นางสาว พัชรพร ครุฑสาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ สาขาการแพทย์แผนไทย