ประชุมจัดทำรูปแบบบรรณานุกรม

วันนี้ (26 มิถุนายน 2562) เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ พร้อมด้วยบรรณารักษ์ จัดประชุมร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ ผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมหารือการเขียนบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ