26 มิ.ย.62 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิทยบริการ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรฝ่ายวิทยบริการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ ประธานในการประชุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล