27 มิ.ย.62 อบรมการเขียนผลงานวิชาการ

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี 1. คุณกาญจนา นันตรัตน์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 2. คุณนฤมล เกรียงเกษม ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 3. คุณพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล ตำแหน่งบรรณารักษ์ 4. คุณปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย