28 มิ.ย.62 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนบรรณานุกรม

วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่องการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนบรรณานุกรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ (ค.บ.5ปี) คณะครุศาสตร์ 2 ห้อง ในเวลา 9.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-15.00 น. รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 47 คน ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำวิจัยต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สุขประภาพร อาจารย์ประจำวิชา วิทยากรบรรยายโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ ภาพ:ศักกพรรณ /ข่าว : ศิรนันท์