29 มิ.ย.62 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนบรรณานุกรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน จำนวน 10 คน นำโดยอาจารย์ ดร.บุตรี เวทพิเชษฐโกศล อาจารย์ประจำโปรแกรมภาษาตะวันตก และอาจารย์ ดร.วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์ อาจารย์ประจำโปรแกรมภาษาจีน วิทยากรบรรยายโดย คุณนฤมล เกรียงเกษม บรรณารักษ์ และคุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล