1 ก.ค.62 แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ให้กับนักศึกษาระดับ คณะครุศาสตร์ สาขาพละศึกษา จำนวน 26 คน นำโดยผศ.ดร.ประเวศ เวชชะ อาจารย์ประจำวิชาการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน วิทยากรบรรยายโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล