3 ก.ค.62 อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง ให้กับนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก ซึ่งเรียนในรายวิชา EN 3901 การวิจัยทางภาษาศาสตร์ จำนวน 45 คน นำโดยอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พญาพรหม อาจารย์ประจำโปรแกรมภาษาตะวันตก วิทยากรบรรยายโดย คุณพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล