3 ก.ค.62 แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

วันนี้ (3 ก.ค.62) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดและสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง วิทยากรบรรยายโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ภาพ:พิชญาภัค/เผยแพร่:ศิรนันท์