ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ อาจารย์เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ อธิการบดีได้เดินเยี่ยมชม พูดคุยกับนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการด้วย เพื่อเป็นข้อเสนอให้สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงการให้บริการต่อไปในอนาคต ภาพ/ข่าว : ณัฐฐาพร