17-18 ต.ค.62 อบรม Cisco Software Define Access

ตัวแทนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วม ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ในหัวข้อ Cisco Software Define Access และ Cisco Hyper converged Infrastructure ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562 ณ อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 28 กรุงเทพมหานคร