30 ต.ค.62 แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. โดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ และคุณพรพิมล ปาละอิน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เข้าแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยและการทำผลงานวิชาการให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง "ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มร.ชร. ภาพ : ทนงค์ศักดิ์ เวียงทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา