7 พ.ย.62 อบรมการสืบค้นสารสนเทศ

วันนี้ (7 พ.ย.62) เวลา 9.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จำนวน 21 คน และเวลา 13.00 น.จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 11 คน โดยมีอาจารย์ ดร.ประเวศ เวชชะ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิทยากรบรรยายเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ และวิทยากรบรรยายเรื่องการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA โดยคุณพรพิมล ปาละอิน บรรณารักษ์ ณ ห้อง Traning ชั้น 3