8 พ.ย.62 อบรมการสืบค้นสารสนเทศ

วันนี้ (8 พ.ย.62) เวลา 9.30-11.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 คน โดยมีอาจารย์ ดร.ประเวศ เวชชะ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิทยากรบรรยายโดย คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ ณ ห้อง Traning ชั้น 3