11 พ.ย.62 อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิงให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 24 คน อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สุขประภาพร วิทยาการบรรยายหัวข้อรายการอ้างอิงรูปแบบ APA โดยคุณนฤมล เกรียงเกษม ตำแหน่งบรรณารักษ์ และวิทยากรบรรยายหัวข้อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยคุณศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ณ ห้อง Training ชั้น 3 ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์ ใจแก้ว