20 พ.ย.62 อบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการเขียนรายการอ้างอิง APA

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการเขียนรายการอ้างอิงให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ สาขากราฟิก จำนวน 18 คน ซึ่งเรียนในรายวิชา GEN1111 อาจารย์ประจำวิชา ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช วิทยาการบรรยายหัวข้อแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยคุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยากรบรรยายการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA โดยคุณพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล ตำแหน่งบรรณารักษ์ ณ ห้อง Training ชั้น 3 ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์ ใจแก้ว