21 พ.ย.62 อบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมพลังงาน จำนวน 33 คน อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์นงนุช ศรีเล็ก วิทยาการบรรยายหัวข้อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ วิทยากรบรรยายการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA โดยคุณพรพิมล ปาละอิน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ณ ห้อง Training ชั้น 3 ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์ ใจแก้ว