22 พ.ย.62 อบรมการสืบค้นและการเขียนรายการอ้างอิง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 28 คน อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สุขประภาพร วิทยาการบรรยายหัวข้อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA โดยคุณศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ผู้ช่วยวิทยากรโดยคุณกาญจนา นันตรัตน์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ณ ห้อง Training ชั้น 3 ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์ ใจแก้ว