25 พ.ย.62 อบรมการสืบค้นสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 26 คน และเวลา 13.00 น. จำนวน 27 คน อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ - วิทยาการบรรยายหัวข้อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ - วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA โดยคุณพิชญาภัค โชคพัฒนสกุล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ณ ห้อง Training ชั้น 3 ภาพ/ข่าว : วรลักษณ์ โมสิกรัตน์