26 พ.ย.62 อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 24 คน อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สุขประภาพร - วิทยาการบรรยายหัวข้อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณนฤมล เกรียงเกษม ตำแหน่ง บรรณารักษ์ - วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA โดยคุณพรพิมล ปาละอิน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ณ ห้อง Training ชั้น 3 ภาพ/ข่าว : วรลักษณ์ โมสิกรัตน์