26 พ.ย.62 อบรมแนะนำการใช้ห้อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม แนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์สื่อใหม่ จำนวน 46 คน ซึ่งเรียนในรายวิชา GEN1111 อาจารย์ประจำวิชา ผศ. ดร.สุรศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช - วิทยาการบรรยายหัวข้อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณนฤมล เกรียงเกษม ตำแหน่ง บรรณารักษ์ - วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA โดยคุณพรพิมล ปาละอิน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ณ ห้อง Training ชั้น 3 ภาพ/ข่าว : วรลักษณ์ โมสิกรัตน์