28-11-62 อบรมการสืบค้นสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้คุณศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ และคุณพรพิมล ปาละอิน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนรายการอ้างอิง” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาการท่องเที่ยว สาขาการบริหารโรงแรม จำนวน 58 คน ณ ห้อง ปทท.1 สำนักวิชาการท่องเที่ยว ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์