2 ธ.ค.62 ต้อนรับบุคลากรใหม่

วันนี้ ( 2 ธ.ค. 2562) เมื่อเวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้ให้บุคลากรใหม่ที่มาสังกัดสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์เทพ มาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายสุชาติ ปัญญายะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นางสาวดารณี ณ คีรี ตำแหน่งบรรณารักษ์ เข้ารายตัวในการปฏิบัติงานยังสำนักวิทยบริการฯ เป็นวันแรก ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล