อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office 365 Workshop สำหรับบุคลากร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office 365 Workshop สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หัวข้อบรรยายเรื่อง Digital Transformation in Education ประธานกล่าวเปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ลานนาคอม จำกัด วิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ:ชาติ/ข่าว:ศิรนันท์