17-1-63 Microsoft Office 365 สำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office 365 Workshop สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หัวข้อบรรยายเรื่อง โลกการเรียนรู้สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล Maximize Education Benefits การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ลานนาคอม จำกัด วิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ:ชาติ/ ข่าว:ศิรนันท์