30-31 มกราคม 2563 อบรมการเขียนประเมินค่างาน

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้บุคลากร จำนวน 9 ท่าน เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น จัดโดย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ท่าน้ำภูแล จังหวัดเชียงราย วิทยากรบรรยายโดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ภาพ:ณัฐฐาพร / ข่าว:ศิรนันท์