7 ก.พ.63 มอบหนังสือให้รร.บ้านใหม่โชคชัย

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานวิทยบริการ เป็นตัวแทนมอบหนังสือบริจาคให้แก่ห้องสมุด โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยมี นายบุญตรง มูลพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบหนังสือบริจาค ทั้งนี้หนังสือบริจาคดังกล่าวได้รับบริจาคจากนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการทั่วไป เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ภาพ:ศักกพรรณ /ข่าว:ศิรนันท์