7 ก.พ.63 บุคลากรเตรียมการรับเสด็จ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้นายกฤษฎา วงค์ใย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายพงศ์เทพ มาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์และห้องกระดานอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย