๑๑-๑๒ ก.พ.๖๓ อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คุณศิรนันท์ ใจแก้ว เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๓สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ฐาน ได้แก่ ๑) ProQuest Dissertations & Theses Global ๒) IEE/IEL Electronic Library(IEL) ๓) ACM Digital Library ๔) SpringerLink-Journal ๕) Web of Science ๖) American Chemical Society ได้รับเกียรติจาก คุณจิราวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากร และบริษัท EBSCO อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ฐาน ได้แก่ ๑) Academic Search Complete ๒) EBSCO Discovery Service Plus with FullText ๓) Computer & Applied Sciences ได้รับเกียรติจาก คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO เป็นวิทยากร โดยครั้งนี้ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(สวส.มทร.ล้านนา) กล่าวให้การต้อนรับพร้อมเปิดกิจกรรมการอบรมฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ในครั้งนี้มีสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศภาคเหนือเพื่อการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเข้าอบรมดังนี้ ๑.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒.มหาวิทยาลัยนเรศวร ๓.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๔.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๕.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๖.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๗.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๘.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๙.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๐.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๑๑.มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ:กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา ข่าว:ศิรนันท์