24-25 ก.พ.63 อบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้บุคลากร จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 3 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ภาพ:ณัฐฐาพร และกองบริหารงานบุคคล/ ข่าว:ศิรนันท์