11 มี.ค.63 มอบรางวัลอ่านหนังสือมีคะแนนความดี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท ในกิจกรรม “อ่านหนังสือมีคะแนนความดี” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - วันที่ 1 มีนาคม 2563 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คุณศักพรรณ ปัสสาจันทร์ เงื่อนไขในการได้รับรางวัล คือ นักศึกษาที่ยืมหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (CRRU e-Books) สูงสุด 5 ท่านแรก จะได้รับคะแนนความดี 5 คะแนน จากกองพัฒนานักศึกษา และได้รับเงินรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นางสาวรินทิพย์ สิ่งของ รหัสนักศึกษา 611456009 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2. นายอลงกรณ์ ธนะผลเลิศ รหัสนักศึกษา 621456008 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3. นางสาวอมรรัตน์ พันธุระ รหัสนักศึกษา 611456010 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4. นางสาวพนิดา เจนสาม รหัสนักศึกษา 621456004 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์