10 ก.ค.63 อบรมทักษะการสืบค้น

วันนี้ (10 ก.ค.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ คุณศิรนันท์ ใจแก้ว นักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์สาโรจน์ ปัญญามงคล และอาจารย์วรรัตน์ ขยันการ เป็นอาจารย์ประจำวิชา ณ ห้อง Training ชั้น 3 ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์