31 ก.ค.-4 ส.ค.63 อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์และการเขียนรายการอ้างอิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ คุณศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์และการเขียนรายการอ้างอิง ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 5 ห้องเรียน ได้แก่ 1. สาขาพละศึกษา (ค.บ. 5ปี) จำนวน 22 คน 2. สาขาคหกรรมศาสตร์ (ค.บ.5ปี) จำนวน 17 คน 3. สาขาสังคมศึกษา (ค.บ.5ปี) จำนวน 26 คน 4. สาขาพละศึกษา (ค.บ.5ปี) จำนวน 23 คน 5. สาขาคหกรรมศาสตร์ (ค.บ.5ปี) จำนวน 31 คน โดยมี อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ อาจารย์ประจำวิชา จัดอบรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องอบรม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการอบรม