5 ส.ค.63 Library Tour

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ คุณศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรแนะนำนักศึกษาจากสำนักวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 8 คน เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลด้านภูมิปัญญาในรูปแบบออนไลน์และได้นำชมบริการต่างๆ ของสำนัก โดยมีอาจารย์พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ อาจารย์ประจำวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญา