17 ส.ค.63 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล (60คน)

วันนี้ (17 ส.ค.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ คุณศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์และการเขียนรายการอ้างอิง" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งเรียนในรายวิชาการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา เสภา เป็นอาจารย์ประจำวิชา จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักศึกษา 60 คน อบรมในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Training ชั้น 3