นายกสภา มร.ชร.เข้าเยี่ยมชม 27-9-63

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนัก ต้อนรับ ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ นายกสภา พร้อมด้วยกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อรับฟังการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ : ชาติ/เผยแพร่ : ศิรนันท์