25-26 พ.ย.63 อบรมการเขียนวิเคราะห์ค่างาน

เมื่อวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้บุคลากรจำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย