4-12-63 อดีตนายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม

เช้าวันนี้ (4 ธ.ค.63) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโอกาสต้อนรับ อาจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อดีตนายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย และอาจารย์เอนก โคแพร่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ และมอบหนังสือชุดการอ่านให้เก่ง หนังสืออ่านนอกเวลา และคู่มือพัฒนาอายตนะ 6 ในเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ่านของผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อไป นอกจากนี้ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการจัดกิจกรรมณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอีกด้วย ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์