มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มร.ชร.

วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากร เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ 2564 โดยท่านอธิการบดีได้รับกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมทั้งกล่าวอวยพร และกล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาพ : นิ่มนวล/ข่าว : ศิรนันท์