8 ม.ค.64 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง

วันนี้ (8 ม.ค.) เวลา 09.00 น. ผศ.ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการ คุณไพรสน ทัพหน้า หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่พร้อขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง รองอธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ อาคารบริหารงานกลาง