6-7 ก.พ.64 อบรมการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณสุชาติ ปัญญายะ คุณกฤษฎา วงค์ใย และคุณพงศ์เทพ มาลัย เป็นวิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดให้กับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ/ข่าว: ศิรนันท์