7 ก.พ.64 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้คุณชาติ คนอยู่ตระกูล เป็นวิทยากรอบรมแนะนำแนวทางการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับบยุคลากรกองอาคารสถานที่ จำนวน 28 คน โดยอบรมในวันอาทิตย์ที่ 7 , 14, 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-10.30 น. ณ ห้อง Traning ชั้น 3 ภาพ:ข่าว/ศิรนันท์