14 ก.พ.64 วันราชภัฏ

วันนี้ (14 ก.พ.64) ผู้ศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมพิธีวันราชภัฏราชสดุดี ประจำปี 2564 นำโดย คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณไพรสน ทัพหน้า หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ คุณกาญจนา นันตรัตน์ คุณนฤมล เกรียงเกษม และคุณดารณี ณ คีรี เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 49 รูป และเข้าร่วมพิธีวันราชภัฏสดุดี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม "ราชภัฏ" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาพ:ชาญณรงค์/เผยแพร่:ศิรนันท์