15 ก.พ.64 มอบหนังสือพิมพ์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานวิทยบริการ คัดเลือกหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา มอบให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปจัดทำกฤตภาคจากหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับนักศึกษา กศน. อ.เชียงของ ต่อไป