18-2-64 ชี้แจงรายละเอียดคู่มือวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมชี้แจงรายละเอียดคู่มือวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ให้แก่คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และคณะกรรมการตรวจรูปแบบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมหอปรัชญา 1 หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยากรบรรยายโดยคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ) ดังนี้ 1. คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ 2. คุณวัลทนา ภู่มา 3. คุณนฤมล เกรียงเกษม 4. คุณพิชญาภัค โชคพัฒนาสกุล 5. คุณพรพิมล ปาละอิน ภาพ:บัณฑิตวิทยาลัย/ข่าว:ศิรนันท์