19-2-64 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ รอบที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล ภาพ:ณัฐฐาพร/ข่าว:ศิรนันท์