29 ก.ย.64 ร่วมงานมุทิตาจิต มร.ชร.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วย คุณนฤมล เกรียงเกษม รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ และคุณชาติ คนอยู่ตระกูล รองผู้อำนวยการงานบริการการเรียนแบบติจิทัล เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานในพิธี ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย