16-17 ธ.ค.64 อบรมแผนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิทยบริการฯ ภาพ:ณัฐฐาพร/ข่าว:ศิรนันท์