4-1-2565 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย คุณนฤมล เกรียงเกษม รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการฯ คุณพีระ กอบแก้ว รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณชาติ คนอยู่ตระกูล รองผู้อำนวยการงานบริการการเรียนแบบดิจิทัล คุณไพรสน ทัพหน้า หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่ ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาพ:ณัฐฐาพร/ข่าว:ศิรนันท์